Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Co powinien zapewnić organizator wypoczynku?
22-08-2016
"Kto powinien zawierać umowy i transakcje finansowe? Zostało zawarte porozumienie miedzy GOPS i GOKSiR w sprawie kolonii letnich. Organizator GOPS, GOKSiR wykonawca. Kto powinien zawierać umowy (np; z...
IMAGE Przedszkola i zasady urlopowania nauczycieli
19-08-2016
„Nauczyciel przedszkola przebywał na urlopie zdrowotnym od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. Czy po urlopie zdrowotnym należy mu się urlop wypoczynkowy, jeżeli tak to w jakim wymiarze, 35 dni czy...
IMAGE Niewykorzystany urlop nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim
17-08-2016
„Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy (uraz kolana) od 01.06.2016 r. do 15.08.2016 r. Po zwolnieniu zamierza wrócić do pracy. Nauczyciel wykorzystał urlop w...
IMAGE Na jakie cele można wykorzystać dotacje gminne do przedszkoli?
11-08-2016
"Niepubliczne przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Czy z tej dotacji może pokryć koszty transportu, a także bilety wstępu do kina i teatru oraz różne inne przedstawienia i pokazy dla dzieci...
IMAGE Od 01.09.2016 r. młodociani pracownicy otrzymają niższe wynagrodzenie
11-08-2016
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kw. 2016 r. od dnia 01.09.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.  
IMAGE Co powinien zapewnić organizator wypoczynku?
22-08-2016
"Kto powinien zawierać umowy i transakcje finansowe? Zostało zawarte porozumienie miedzy GOPS i GOKSiR w sprawie kolonii letnich. Organizator GOPS,...
Czy nowy system doskonalenia nauczycieli sprosta wyzwaniom stawianym szkole? obowiązuje ...
26-11-2012
Kontrola przyniosła niepokojące wyniki. „System kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nie zapewnia dostatecznego wsparcia dla...
IMAGE Niewykorzystany urlop nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim
17-08-2016
„Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy (uraz kolana) od 01.06.2016 r. do 15.08.2016 r. Po zwolnieniu zamierza...
IMAGE Na jakie cele można wykorzystać dotacje gminne do przedszkoli?
11-08-2016
"Niepubliczne przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy. Czy z tej dotacji może pokryć koszty transportu, a także bilety wstępu do kina i teatru...
IMAGE RPO o nierównym dostępie cudzoziemców do nauki w polskich uczelniach
31-03-2015
Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich spoza UE i EOG nie mają pełnego dostępu do studiów wyższych i doktoranckich oraz innych form...

Jednolite przepisy o stopniach naukowych i tytule naukowym
04-07-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 03.06.2016 r. ogłoszono nowy jednolity tekst ustawy z dn. 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w...
Pracownicy samorządowi - ogłoszono jednolite przepisy
30-06-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 10.06.2016 r. opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Wspomniane obwieszczenie zostało...
Co powinien zapewnić organizator wypoczynku?
22-08-2016
"Kto powinien zawierać umowy i transakcje finansowe? Zostało zawarte porozumienie miedzy GOPS i GOKSiR w sprawie kolonii letnich. Organizator GOPS, GOKSiR wykonawca. Kto powinien zawierać umowy...
Niewykorzystany urlop nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim
17-08-2016
„Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy (uraz kolana) od 01.06.2016 r. do 15.08.2016 r. Po zwolnieniu zamierza wrócić do pracy. Nauczyciel wykorzystał urlop...
Przedszkola i zasady urlopowania nauczycieli
19-08-2016
„Nauczyciel przedszkola przebywał na urlopie zdrowotnym od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. Czy po urlopie zdrowotnym należy mu się urlop wypoczynkowy, jeżeli tak to w jakim wymiarze, 35 dni czy...
Czy można zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych?
06-07-2016
"Mam przydzielone dodatkowo 2 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjnych. Są to nadgodziny stałe. Wyjechałam ze swoją klasą na wycieczkę. W tym samym czasie Jaś wyjechał na swoją wycieczkę....
Od 01.09.2016 r. młodociani pracownicy otrzymają niższe wynagrodzenie
11-08-2016
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kw. 2016 r. od dnia 01.09.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników...
Zanim zaczniesz pracę za granicą – 10 cennych wskazówek
04-07-2016
Dokumenty, kontakty, bezpieczeństwo... o czym jeszcze należy pamiętać, organizując swój pierwszy wyjazd do pracy za granicą? Jeśli planujesz zarobkową emigrację, sprawdź, co radzą...
Co powinien zapewnić organizator wypoczynku?
22-08-2016
"Kto powinien zawierać umowy i transakcje finansowe? Zostało zawarte porozumienie miedzy GOPS i GOKSiR w sprawie kolonii letnich. Organizator GOPS, GOKSiR wykonawca. Kto powinien zawierać umowy...
Dokumentacja urzędnicza
16-08-2016
"Czy pracownik socjalny lub inny pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej może potwierdzić za zgodność z oryginałem nie wytworzone dokumenty przez ośrodek pomocy społecznej ale...
Organizacja nowego roku szkolnego 2016/2017 i skrócenie zajęć
14-07-2016
Na stronie internetowej MEN jest dostępny projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Nowelizacja ta ma wejść w życie od 01.09.2016 r. i zakłada,...
Subkonta dla zabezpieczenia świadczenia wychowawczego - będą zmiany dotyczące programu Rodzina 500 plus
13-06-2016
Świadczenie wychowawcze nie zostanie zajęte przez komornika, a na wysokość alimentów nie wpłynie otrzymywanie świadczenia wychowawczego. Powstaną także  specjalne subkonta dla osób...

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Co powinien zapewnić organizator wypoczynku?
"Kto powinien zawierać umowy i transakcje finansowe? Zostało zawarte porozumienie miedzy GOPS i GOKSiR w sprawie kolonii letnich. Organizator GOPS, GOKSiR wykonawca. Kto powinien zawierać umowy (np; z...
IMAGE Przedszkola i zasady urlopowania nauczycieli
„Nauczyciel przedszkola przebywał na urlopie zdrowotnym od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. Czy po urlopie zdrowotnym należy mu się urlop wypoczynkowy, jeżeli tak to w jakim wymiarze, 35 dni czy...
IMAGE Niewykorzystany urlop nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim
„Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy (uraz kolana) od 01.06.2016 r. do 15.08.2016 r. Po zwolnieniu zamierza wrócić do pracy. Nauczyciel wykorzystał urlop w...
IMAGE Czy można zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych?
"Mam przydzielone dodatkowo 2 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjnych. Są to nadgodziny stałe. Wyjechałam ze swoją klasą na wycieczkę. W tym samym czasie Jaś wyjechał na swoją wycieczkę. Dyrekcja...
IMAGE VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci
Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o VAT?
IMAGE Zmiany w podstawie programowej - nowe akty wykonawcze
W dniu 17 czerwca zostały podpisane dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.
IMAGE Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych
W związku ze zbliżającym się zakończeniem w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przypominamy kilka zasad dotyczących umieszczania znaków graficznych na świadectwach i innych drukach szkolnych.
IMAGE Zmiany w przepisach dotyczących świadectw
Nowy druk zaświadczenia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, określenie informacji o ocenie opisowej i możliwość zmiany przez dyrektora imienia i...
IMAGE Zmiany w systemie oświaty zapowiadane na 1 września 2016
Na posiedzeniu w dniu 31 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

O tym się mówi

Przedszkola i zasady urlopowania nauczycieli
18-08-2016  
„Nauczyciel przedszkola przebywał na urlopie zdrowotnym od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. Czy po urlopie zdrowotnym należy mu się urlop wypoczynkowy, jeżeli tak to w jakim wymiarze, 35 dni czy...
Niewykorzystany urlop nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim
16-08-2016  
„Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy (uraz kolana) od 01.06.2016 r. do 15.08.2016 r. Po zwolnieniu zamierza wrócić do pracy. Nauczyciel wykorzystał urlop...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla