Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2015/2016
31-08-2015
Rada Ministrów wydała regulacje dotyczące maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do szkół i przedszkoli – z wyłączeniem szkół wyższych – w roku szkolnym 2015/2016 (Dz.U. z...
IMAGE UOKiK: rodzic to konsument, ma swoje prawa
28-08-2015
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego już w najbliższy wtorek. MEN i UOKiK przypominają rodzicom, by podczas kompletowania szkolnych wyprawek pamiętali o prawach konsumentów.
IMAGE MEN: z Generatora Kart Pracy mogą korzystać także rodzice
27-08-2015
Generator Kart Pracy to bezpłatna internetowa aplikacja stworzona przez MEN, umożliwiająca tworzenie zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów.
IMAGE Rzecznik Praw Dziecka: brutalne gry są łatwo dostępne w internecie
26-08-2015
Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do ministra gospodarki z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu ograniczenie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży.
IMAGE Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego
25-08-2015
Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób...
IMAGE Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2015/2016
31-08-2015
Rada Ministrów wydała regulacje dotyczące maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do szkół i przedszkoli – z...
IMAGE Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego
25-08-2015
Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien...
IMAGE UOKiK: rodzic to konsument, ma swoje prawa
28-08-2015
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego już w najbliższy wtorek. MEN i UOKiK przypominają rodzicom, by podczas kompletowania szkolnych wyprawek...
IMAGE MEN: z Generatora Kart Pracy mogą korzystać także rodzice
27-08-2015
Generator Kart Pracy to bezpłatna internetowa aplikacja stworzona przez MEN, umożliwiająca tworzenie zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów.
IMAGE Rzecznik Praw Dziecka: brutalne gry są łatwo dostępne w internecie
26-08-2015
Marek Michalak po raz kolejny wystąpił do ministra gospodarki z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu ograniczenie dostępności...

Kurator oświaty ponownie skontroluje szkołę w ciągu trzech lat
24-08-2015
Obowiązek przeprowadzenia ponownej kontroli w szkole pozwoli na zweryfikowanie skuteczności działań naprawczych podjętych przez szkołę w określonym czasie – przekonuje MEN.
Nowe zasady przechodzenia uczniów do szkół publicznych
21-08-2015
Uczniowie przechodzący ze szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych będą przyjmowani do szkół publicznych na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.
Kurator oświaty ponownie skontroluje szkołę w ciągu trzech lat
24-08-2015
Obowiązek przeprowadzenia ponownej kontroli w szkole pozwoli na zweryfikowanie skuteczności działań naprawczych podjętych przez szkołę w określonym czasie – przekonuje MEN.
Zmiana podstawy zatrudnienia dyrektorów resortowych PDN-ów
19-08-2015
Dyrektorzy resortowych placówek doskonalenia nauczycieli będą zatrudniani na podstawie powołania – przewiduje nowelizacja ustawy o systemie oświaty.
Nauczanie w środowiskach polonijnych – jednolite przepisy
04-08-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1022 ukazały się jednolite przepisy określające warunki pracy nauczycieli wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Nauczanie indywidualne a koszty podróży służbowej
28-07-2015
"Nasi nauczyciele realizują godziny nauczania indywidualnego dla uczennicy w jej miejscu zamieszkania. Dostają delegacje ze wskazaniem samochodów własnych jako środka dojazdu do niej. Przy...
UOKiK: rodzic to konsument, ma swoje prawa
28-08-2015
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego już w najbliższy wtorek. MEN i UOKiK przypominają rodzicom, by podczas kompletowania szkolnych wyprawek pamiętali o prawach konsumentów.
MEN: z Generatora Kart Pracy mogą korzystać także rodzice
27-08-2015
Generator Kart Pracy to bezpłatna internetowa aplikacja stworzona przez MEN, umożliwiająca tworzenie zindywidualizowanych kart pracy dla uczniów.
Maksymalne ceny mleka i produktów mlecznych w roku szkolnym 2015/2016
31-08-2015
Rada Ministrów wydała regulacje dotyczące maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do szkół i przedszkoli – z wyłączeniem szkół wyższych – w roku szkolnym 2015/2016...
Udzielanie informacji z KRK – nowe rozporządzenie i wzory formularzy
06-08-2015
Od 7 sierpnia 2015 r. obowiązują nowe wzory formularzy, na których można składać zapytania o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 
Kto będzie mógł zostać kierownikiem wypoczynku dla dzieci i młodzieży?
11-08-2015
5 sierpnia br. sejmowa komisja edukacji rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej ds. młodzieży o rządowym projekcie nowelizacji u.s.o. oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 3678).
Sejmowe komisje odrzuciły projekt zmian w odraczaniu obowiązku szkolnego
23-07-2015
23 lipca sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie dwóch poselskich projektów nowelizacji u.s.o.

IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Pensum nauczyciela wspomagającego określa gmina - orzekł NSA
Ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela udzielił delegacji organowi prowadzącemu szkołę do określenia pensum nauczyciela wspomagającego, jako nauczyciela realizującego w ramach stosunku...
IMAGE Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego
Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób...
IMAGE Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako antydyskryminacyjne ma taki charakter. Co zrobić, by szkolne...
IMAGE Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel; zakup...
IMAGE Świadectwa, dyplomy, legitymacje szkolne - omówienie zmian
PESEL na legitymacjach szkolnych, nowy wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasistów, możliwość wymiany świadectwa, dyplomu, zaświadczenia w razie zmiany imienia lub...
IMAGE 27 stycznia 2015 r. – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
W 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu.
IMAGE Wojciech Starzyński: może to już czas, żeby powołać ogólnopolskie porozumienie rad rodziców [WYWIAD]
O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, złych i dobrych zmianach prawa, coraz lepiej funkcjonujących radach rodziców i problemach z uchwalaniem programów wychowawczych - mówi Wojciech Starzyński,...
IMAGE Świetne wyniki polskich gimnazjalistów w badaniu ICILS
Uczniowie II klas gimnazjów uplasowali się w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w Międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych (ICILS).
IMAGE MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014"
MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014" skierowany do Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IMAGE Pobieranie opłat za dostęp do e-dziennika jest bezprawne
Proszę o interpretację przepisu § 22 ust. 2 pkt 5 rozp. MEN z dn. 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z którym prowadzenie...
Nauczanie indywidualne a koszty podróży służbowej
27-07-2015  
"Nasi nauczyciele realizują godziny nauczania indywidualnego dla uczennicy w jej miejscu zamieszkania. Dostają delegacje ze wskazaniem samochodów własnych jako środka dojazdu do niej. Przy...
Czy pracodawca może nie przyjąć zaświadczenia o zdolności do pracy wydanego przez innego lekarza?
15-07-2015  
Mamy podpisaną umowę z Poradnią Medycyny Pracy na świadczenie usług w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych. Czy mimo to musimy uznać przedstawione przez pracownika...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla