Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Ustawa ograniczy dostęp nieletnich do tzw. dopalaczy
07-07-2015
1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają dostęp nieletnich do substancji psychoaktywnych.
IMAGE Wizyty szkolne w miejscach pamięci to ważny element edukacji obywatelskiej
07-07-2015
Ostatnie posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (30 czerwca–1 lipca) odbyło się na wyjeździe w województwie lubelskim, m.in. na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku.
IMAGE Od 1 września 2015 r. zmieniają się zasady oceniania uczniów
06-07-2015
1 września 2015 r. wejdzie w życie rozp. MEN z dn. 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz....
IMAGE Trwają konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach
06-07-2015
1 lipca rozpoczęły się konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach. Potrwają do końca września. MEN zachęca pracodawców do przeglądu proponowanych przepisów i zgłaszania uwag.
IMAGE Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
03-07-2015
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako antydyskryminacyjne ma taki charakter. Co zrobić, by szkolne...
IMAGE Wizyty szkolne w miejscach pamięci to ważny element edukacji obywatelskiej
07-07-2015
Ostatnie posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (30 czerwca–1 lipca) odbyło się na wyjeździe w województwie...
IMAGE Ustawa ograniczy dostęp nieletnich do tzw. dopalaczy
07-07-2015
1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają dostęp...
IMAGE Trwają konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach
06-07-2015
1 lipca rozpoczęły się konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach. Potrwają do końca września. MEN zachęca pracodawców do...
IMAGE Od 1 września 2015 r. zmieniają się zasady oceniania uczniów
06-07-2015
1 września 2015 r. wejdzie w życie rozp. MEN z dn. 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i...
IMAGE Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży już działa!
03-07-2015
Po raz 10. uruchomiony został Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży – to numer 507 832 741. Przy telefonie dyżurują ekspertki i eksperci,...

Ustawa ograniczy dostęp nieletnich do tzw. dopalaczy
07-07-2015
1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają dostęp nieletnich do substancji psychoaktywnych.
Obrót podręcznikami adaptowanymi do potrzeb uczniów niepełnosprawnych będzie łatwiejszy
29-06-2015
30 czerwca 2015 r. wchodzi w życie pkt 31 ustawy z dn. 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357), dotyczący zaopatrzenia szkół w...
MEN o organizacji nauki języka obcego w przedszkolu
02-07-2015
Dyrektor przedszkola ustala sposób organizacji zajęć z języka obcego oraz wymiar godzin realizowanych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia – wyjaśnia MEN w odpowiedzi na interpelację...
"Owoce i warzywa w szkole" - kilka dni na zgłoszenie
30-06-2015
29 czerwca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie określające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem programu „Owoce i warzywa w...
Wizyty szkolne w miejscach pamięci to ważny element edukacji obywatelskiej
07-07-2015
Ostatnie posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (30 czerwca–1 lipca) odbyło się na wyjeździe w województwie lubelskim, m.in. na terenie Państwowego Muzeum na...
Od 1 września 2015 r. zmieniają się zasady oceniania uczniów
06-07-2015
1 września 2015 r. wejdzie w życie rozp. MEN z dn. 10.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych...
Ustawa ograniczy dostęp nieletnich do tzw. dopalaczy
07-07-2015
1 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają dostęp nieletnich do substancji psychoaktywnych.
Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży już działa!
03-07-2015
Po raz 10. uruchomiony został Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży – to numer 507 832 741. Przy telefonie dyżurują ekspertki i eksperci, a dzwonić mogą także dorośli, którzy na co...
Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
03-07-2015
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel;...
Zespoły obsługi szkół, tzw. zeasy, czeka reorganizacja
01-07-2015
Nowela ustawy o samorządzie gminnym wprowadzi do administracji samorządowej nową instytucję: centrum usług wspólnych (CUW), które zapewni obsługę gminnych jednostek, w tym szkół i...
Trwają konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach
06-07-2015
1 lipca rozpoczęły się konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach. Potrwają do końca września. MEN zachęca pracodawców do przeglądu proponowanych przepisów i zgłaszania uwag.
Egzaminy eksternistyczne – projekt nowelizacji
22-06-2015
W związku z wejściem w życie nowelizacji u.s.o. i nowych przepisów dotyczących egzaminu zawodowego MEN przygotowało projekt zmian w egzaminach eksternistycznych.

IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Pensum nauczyciela wspomagającego określa gmina - orzekł NSA
Ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela udzielił delegacji organowi prowadzącemu szkołę do określenia pensum nauczyciela wspomagającego, jako nauczyciela realizującego w ramach stosunku...
IMAGE Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako antydyskryminacyjne ma taki charakter. Co zrobić, by szkolne...
IMAGE Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel; zakup...
IMAGE Świadectwa, dyplomy, legitymacje szkolne - omówienie zmian
PESEL na legitymacjach szkolnych, nowy wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasistów, możliwość wymiany świadectwa, dyplomu, zaświadczenia w razie zmiany imienia lub...
IMAGE 27 stycznia 2015 r. – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
W 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu.
IMAGE Wojciech Starzyński: może to już czas, żeby powołać ogólnopolskie porozumienie rad rodziców [WYWIAD]
O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, złych i dobrych zmianach prawa, coraz lepiej funkcjonujących radach rodziców i problemach z uchwalaniem programów wychowawczych - mówi Wojciech Starzyński,...
IMAGE Świetne wyniki polskich gimnazjalistów w badaniu ICILS
Uczniowie II klas gimnazjów uplasowali się w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w Międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych (ICILS).
IMAGE MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014"
MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014" skierowany do Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IMAGE Pobieranie opłat za dostęp do e-dziennika jest bezprawne
Proszę o interpretację przepisu § 22 ust. 2 pkt 5 rozp. MEN z dn. 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z którym prowadzenie...
IMAGE "Dziecko bez stopni" - powstała koalicja na rzecz zmiany oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
Koalicję zawiązały autorytety związane ze szkolnictwem oraz instytucje edukacyjne, m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej. To odpowiedź na ministerialny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
03-07-2015  
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel;...
Ile godzin ponadwymiarowych może mieć dyrektor szkoły?
16-06-2015  
"Dyrektor szkoły realizuje obniżone pensum w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Ile godzin ponadwymiarowych można mu przydzielić?"   Zgodnie z art. 42a ust. 3 KN nauczyciel korzystający z...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla