Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
25-05-2016
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 344 713 uczniów spośród 349 023 uczniów VI klasy szkoły podstawowej (98,8%). Uczniowie, którzy z...
IMAGE MEN podsumowuje ostatnie pół roku
23-05-2016
Ministerstwo Edukacji przedstawiło działania resortu w ciągu pół roku rządu Premier Beaty Szydło. Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez minister Annę Zalewską to zmiana wieku...
IMAGE Rekrutacja na studia akademickie w roku 2016/2017 - maksymalne opłaty
20-05-2016
Z dniem 02.06.br. wchodzi w życie rozp. MNiSW z dn. 09.05.2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017...
IMAGE Jak prawidłowo przeznaczyć środki przyznane na remont w szkole?
19-05-2016
"Specjalna organizacja nauki w zespole szkół. Czy środki przyznane na remont w Rozdziale 80150 (szkoła podstawowa) można przeznaczyć w całości na udział w remoncie ogólnym np. korytarza szkolnego lub...
IMAGE Dotacje z budżetu gminy na każdego ucznia
19-05-2016
Jak rozliczyć dotacje w kontekście kosztów utrzymania zespołu oświatowego jaki pracuje w urzędzie gminy? "Niepubliczne przedszkole otrzymało dotacje z urzędu gminy (75% kosztów dzieci w przedszkolu...
IMAGE Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
25-05-2016
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 344 713 uczniów spośród 349 023 uczniów...
IMAGE MEN podsumowuje ostatnie pół roku
23-05-2016
Ministerstwo Edukacji przedstawiło działania resortu w ciągu pół roku rządu Premier Beaty Szydło. Jedną z głównych zmian wprowadzonych...
IMAGE Czy możliwe jest zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji?
16-05-2016
"Czy można zatrudnić w szkole ponadgimnazjalnej na stanowisko nauczyciela chemii kogoś, kto w trakcie roku szkolnego obroni pracę magisterską,...
IMAGE Jak prawidłowo przeznaczyć środki przyznane na remont w szkole?
19-05-2016
"Specjalna organizacja nauki w zespole szkół. Czy środki przyznane na remont w Rozdziale 80150 (szkoła podstawowa) można przeznaczyć w...
IMAGE Rozwiązanie umowy o pracę dyrektora
17-05-2016
"Rola i zadania dyrektora we własnej sprawie. Czy dyrektor gimnazjum może rozwiązać ze sobą umowę o pracę? Mam 57 lat i od 01.09.1999 r....

Rekrutacja na studia akademickie w roku 2016/2017 - maksymalne opłaty
20-05-2016
Z dniem 02.06.br. wchodzi w życie rozp. MNiSW z dn. 09.05.2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki...
Zawody regulowane podlegające wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich UE
12-05-2016
Z dniem 29.04.br. weszły w życie przepisy określające wykaz zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów oraz związanych z edukacją osób małoletnich, w odniesieniu do których to...
Jak prawidłowo przeznaczyć środki przyznane na remont w szkole?
19-05-2016
"Specjalna organizacja nauki w zespole szkół. Czy środki przyznane na remont w Rozdziale 80150 (szkoła podstawowa) można przeznaczyć w całości na udział w remoncie ogólnym np. korytarza...
Dotacje z budżetu gminy na każdego ucznia
19-05-2016
Jak rozliczyć dotacje w kontekście kosztów utrzymania zespołu oświatowego jaki pracuje w urzędzie gminy? "Niepubliczne przedszkole otrzymało dotacje z urzędu gminy (75% kosztów dzieci w...
Dodatek stażowy
17-05-2016
Jak wyglądają zasady wypłacania dodatku za wysługę lat? "Nauczycielka jest zatrudniona w dwóch szkołach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pensum i otrzymuje w każdej ze szkół dodatek...
Zawody regulowane podlegające wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich UE
12-05-2016
Z dniem 29.04.br. weszły w życie przepisy określające wykaz zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów oraz związanych z edukacją osób małoletnich, w odniesieniu do których to...
Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
25-05-2016
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 344 713 uczniów spośród 349 023 uczniów VI klasy szkoły podstawowej (98,8%). Uczniowie,...
Drożdżówki wrócą do szkolnych sklepików
17-05-2016
Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i...
MRPiPS: Środki na realizację programu 500+ nie są zagrożone
25-05-2016
Po ostatnich doniesieniach prasowych dotyczących trudności  w realizacji programu rodzina 500+ MRPiPS zamieściło oświadczenie, w którym stwierdza, że środki na realizację programu nie są...
Dotacje z budżetu gminy na każdego ucznia
19-05-2016
Jak rozliczyć dotacje w kontekście kosztów utrzymania zespołu oświatowego jaki pracuje w urzędzie gminy? "Niepubliczne przedszkole otrzymało dotacje z urzędu gminy (75% kosztów dzieci w...
Nowelizacja Karty Nauczyciela - od września nie będzie godzin karcianych
12-05-2016
Zmiany sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli to najważniejsza zmiana w nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.
Sejmowa komisja rekomenduje zmiany w rekrutacji do szkół eksperymentalnych
02-05-2016
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży podjęła inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowelizacji u.s.o. w zakresie przepisów rekrutacyjnych do szkół prowadzących działalność...

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 344 713 uczniów spośród 349 023 uczniów VI klasy szkoły podstawowej (98,8%). Uczniowie, którzy z...
IMAGE Dodatek stażowy
Jak wyglądają zasady wypłacania dodatku za wysługę lat? "Nauczycielka jest zatrudniona w dwóch szkołach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pensum i otrzymuje w każdej ze szkół dodatek stażowy...
IMAGE Drożdżówki wrócą do szkolnych sklepików
Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w...
IMAGE Organizacja młodzieżowych obozów językowych a zwolnienie VAT
 Czy świadczoną przez Wnioskodawcę usługę nauczania języków obcych w formie wyjazdowych obozów językowych należy traktować jako usługę kompleksową w całości korzystającą ze zwolnienia od...
IMAGE Zobacz, co zmieni się w Karcie Nauczyciela w najbliższych miesiącach!
Nowelizacja Karty Nauczyciela jest już faktem – ustawa z dnia 18 marca 2016 r. czeka tylko na podpis prezydenta. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać już niebawem – po upływie 14 dni od...
IMAGE Wpis do ewidencji szkół
Jak poprawnie zgłosić powstanie nowego przedszkola do organów samorządowych? "Stowarzyszenie ma siedzibę w gminie X (pow. Rzeszów). Planuje prowadzić niepubliczne przedszkole w gminie Y (pow....
IMAGE Dostęp do informacji publicznej w szkole – aspekt prawny i praktyczny zagadnienia (część II)
W części pierwszej opracowania rozpoczęliśmy omawianie problematyki dostępu do informacji publicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Liczba orzeczeń sądowych, w których stroną pozwaną są...
IMAGE Dostęp do informacji publicznej w szkole – aspekt prawny i praktyczny zagadnienia (część I)
Szkoły i placówki oświatowe to podmioty realizujące zadania publiczne - ich działalność, zgodnie z konstytucyjną zasadą jawności życia publicznego, podlega społecznej kontroli. Jej gwarantem jest...
IMAGE Rozporządzenie dot. wypoczynku uczniów weszło już w życie
6 kwietnia 2016 r., w ekspresowym tempie, weszło w życie rozp. MEN z dn. 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452), wydane na podstawie nowych przepisów u.s.o.

O tym się mówi

Jak prawidłowo przeznaczyć środki przyznane na remont w szkole?
19-05-2016  
"Specjalna organizacja nauki w zespole szkół. Czy środki przyznane na remont w Rozdziale 80150 (szkoła podstawowa) można przeznaczyć w całości na udział w remoncie ogólnym np. korytarza...
Dotacje z budżetu gminy na każdego ucznia
23-05-2016  
Jak rozliczyć dotacje w kontekście kosztów utrzymania zespołu oświatowego jaki pracuje w urzędzie gminy? "Niepubliczne przedszkole otrzymało dotacje z urzędu gminy (75% kosztów dzieci w...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla