Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Zmiany w klasyfikacji dochodów j.s.t. - nowelizacja rozporządzenia
30-11-2015
28 listopada 2015 r. weszło w życie rozp. MF z dn. 12.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących...
IMAGE Pomoc nauczyciela bez dodatku za warunki pracy? MAiC: to leży w gestii samorządu
30-11-2015
To, czy pracownikom zatrudnionym w szkole lub przedszkolu na stanowisku pomocniczym przysługuje dodatek z tytułu pracy w warunkach trudnych lub uciążliwych, czy nie, zależy od samorządowego pracodawcy...
IMAGE MEN przypomina o rozliczeniu dotacji celowej na podręczniki
27-11-2015
Do 15 stycznia 2016 r. dyrektorzy niesamorządowych szkół podstawowych i gimnazjów powinni rozliczyć się z wykorzystania dotacji celowej na podręczniki – informuje MEN.
IMAGE Zmiany w podziale środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
27-11-2015
Wdrożenie nowego systemu wspomagania szkół i placówek spowodowało konieczność określenia na nowo kryteriów podziału środków przeznaczanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
IMAGE Anna Zalewska zlikwiduje tzw. godziny karciane
26-11-2015
Od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie już godzin karcianych – zapowiedziała nowa szefowa MEN Anna Zalewska po spotkaniu z kierownictwem ZNP.
IMAGE Pomoc nauczyciela bez dodatku za warunki pracy? MAiC: to leży w gestii samorządu
30-11-2015
To, czy pracownikom zatrudnionym w szkole lub przedszkolu na stanowisku pomocniczym przysługuje dodatek z tytułu pracy w warunkach trudnych lub...
IMAGE Zmiany w klasyfikacji dochodów j.s.t. - nowelizacja rozporządzenia
30-11-2015
28 listopada 2015 r. weszło w życie rozp. MF z dn. 12.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,...
IMAGE MEN przypomina o rozliczeniu dotacji celowej na podręczniki
27-11-2015
Do 15 stycznia 2016 r. dyrektorzy niesamorządowych szkół podstawowych i gimnazjów powinni rozliczyć się z wykorzystania dotacji celowej na...
IMAGE Nowe zadania bibliotek pedagogicznych od 1 stycznia 2016 r.
26-11-2015
Z końcem 2015 r. zakończy się rozpoczęta trzy lata temu budowa nowego systemu wspomagania szkół i placówek oświatowych. Biblioteki, poradnie...
IMAGE Anna Zalewska zlikwiduje tzw. godziny karciane
26-11-2015
Od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie już godzin karcianych – zapowiedziała nowa szefowa MEN Anna Zalewska po spotkaniu z kierownictwem ZNP.

Zmiany w klasyfikacji dochodów j.s.t. - nowelizacja rozporządzenia
30-11-2015
28 listopada 2015 r. weszło w życie rozp. MF z dn. 12.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków...
Zmiany w podziale środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
27-11-2015
Wdrożenie nowego systemu wspomagania szkół i placówek spowodowało konieczność określenia na nowo kryteriów podziału środków przeznaczanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
MEN przypomina o rozliczeniu dotacji celowej na podręczniki
27-11-2015
Do 15 stycznia 2016 r. dyrektorzy niesamorządowych szkół podstawowych i gimnazjów powinni rozliczyć się z wykorzystania dotacji celowej na podręczniki – informuje MEN.
Rekrutacja do szkół publicznych – nowe przepisy wykonawcze
24-11-2015
Od 1 stycznia 2016 r., czyli począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, będzie obowiązywało nowe rozporządzenie regulujące szczegółowo tryb i terminy przeprowadzania naboru do szkół...
Zmiany w podziale środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
27-11-2015
Wdrożenie nowego systemu wspomagania szkół i placówek spowodowało konieczność określenia na nowo kryteriów podziału środków przeznaczanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Anna Zalewska zlikwiduje tzw. godziny karciane
26-11-2015
Od roku szkolnego 2016/2017 nie będzie już godzin karcianych – zapowiedziała nowa szefowa MEN Anna Zalewska po spotkaniu z kierownictwem ZNP.
Od 1 listopada 2015 r. wzrosła wysokość pomocy materialnej dla uczniów
25-11-2015
Od 1 listopada 2015 r. wzrosła wysokość świadczeń rodzinnych, a wraz z nią kwoty stypendium socjalnego, motywacyjnego i zasiłku szkolnego.
CKE: materiały i przybory na egzaminie zawodowym w styczniu 2016 r.
18-11-2015
Dyrektor CKE wydał komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w...
Zmiany w klasyfikacji dochodów j.s.t. - nowelizacja rozporządzenia
30-11-2015
28 listopada 2015 r. weszło w życie rozp. MF z dn. 12.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków...
Pomoc nauczyciela bez dodatku za warunki pracy? MAiC: to leży w gestii samorządu
30-11-2015
To, czy pracownikom zatrudnionym w szkole lub przedszkolu na stanowisku pomocniczym przysługuje dodatek z tytułu pracy w warunkach trudnych lub uciążliwych, czy nie, zależy od samorządowego...
MEN dzieli subwencję na 2016 r. – projekt rozporządzenia
29-10-2015
Kwota subwencji przypadająca na jednego ucznia wzrośnie w 2016 r. o około 100 zł – tak wynika z projektu rozporządzenia określającego sposób podziału przyszłorocznej subwencji oświatowej.
Subwencja oświatowa 2016 - konsultacje
28-10-2015
Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego
Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób...
IMAGE Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako antydyskryminacyjne ma taki charakter. Co zrobić, by szkolne...
IMAGE Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel; zakup...
IMAGE Świadectwa, dyplomy, legitymacje szkolne - omówienie zmian
PESEL na legitymacjach szkolnych, nowy wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasistów, możliwość wymiany świadectwa, dyplomu, zaświadczenia w razie zmiany imienia lub...
IMAGE 27 stycznia 2015 r. – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
W 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu.
IMAGE Wojciech Starzyński: może to już czas, żeby powołać ogólnopolskie porozumienie rad rodziców [WYWIAD]
O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, złych i dobrych zmianach prawa, coraz lepiej funkcjonujących radach rodziców i problemach z uchwalaniem programów wychowawczych - mówi Wojciech Starzyński,...
IMAGE Świetne wyniki polskich gimnazjalistów w badaniu ICILS
Uczniowie II klas gimnazjów uplasowali się w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w Międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych (ICILS).
IMAGE MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014"
MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014" skierowany do Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IMAGE Pobieranie opłat za dostęp do e-dziennika jest bezprawne
Proszę o interpretację przepisu § 22 ust. 2 pkt 5 rozp. MEN z dn. 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z którym prowadzenie...

O tym się mówi

Likwidacja przedszkola niepublicznego i archiwizacja dokumentacji
24-11-2015  
Gdzie należy przechowywać archiwum akt osobowych pracowników?   „W 2016 r. planuję zakończyć działalność polegającą na prowadzeniu przedszkola. Placówka jest niepubliczna, figuruje w...
Urlop zdrowotny nauczyciela
22-09-2015  
Urlop dla poratowania zdrowia, a wypowiedzenie umowy o pracę. "Urlop zdrowotny. Nauczyciel zatrudniony jest przez mianowanie i spełnia warunki art. 73 KN. 2 dni po radzie pedagogicznej (09.05.)...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla