Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Nauczanie w środowiskach polonijnych – jednolite przepisy
04-08-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1022 ukazały się jednolite przepisy określające warunki pracy nauczycieli wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
IMAGE Dotacje do podręczników szkolnych – jednolite przepisy
31-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1074 ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEN w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych.
IMAGE „Dopalacze kradną życie” – kampania społeczno-edukacyjna MEN
31-07-2015
Ruszyła kampania pod hasłem „Dopalacze kradną życie”. Jej celem jest uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy.
IMAGE Minister edukacji podpisała rozporządzenie dotyczące kształcenia specjalnego
29-07-2015
24 lipca 2015 r. minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych...
IMAGE RPD: co czwarty opiekun kolonii nie przedstawił zaświadczenia o niekaralności
28-07-2015
Brak zaświadczeń o niekaralności wychowawców i kierowników kolonii – to najczęściej pojawiająca się nieprawidłowość w skontrolowanych przez Rzecznika Praw Dziecka miejscach wypoczynku letniego...
IMAGE Nauczanie w środowiskach polonijnych – jednolite przepisy
04-08-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1022 ukazały się jednolite przepisy określające warunki pracy nauczycieli wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za...
IMAGE „Dopalacze kradną życie” – kampania społeczno-edukacyjna MEN
31-07-2015
Ruszyła kampania pod hasłem „Dopalacze kradną życie”. Jej celem jest uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z...
IMAGE Dotacje do podręczników szkolnych – jednolite przepisy
31-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1074 ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEN w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i...
IMAGE Egzaminy zewnętrzne - zmiany od roku szkolnego 2015/2016
24-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 959 opublikowano rozp. MEN z dn. 25.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,...
IMAGE Wdrożenie kształcenia dualnego w technikach i szkołach zawodowych – plany MEN
19-06-2015
Zwiększenie dostępu uczniów do praktycznej nauki zawodu u pracodawców, w rzeczywistych warunkach pracy – to główny cel zmian zaproponowanych...

Dotacje do podręczników szkolnych – jednolite przepisy
31-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1074 ukazał się jednolity tekst rozporządzenia MEN w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników...
Egzaminy zewnętrzne - zmiany od roku szkolnego 2015/2016
24-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 959 opublikowano rozp. MEN z dn. 25.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego,...
Minister edukacji podpisała rozporządzenie dotyczące kształcenia specjalnego
29-07-2015
24 lipca 2015 r. minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,...
MEN podało do wiadomości tematy kontroli planowych na rok szkolny 2015/2016
27-07-2015
Kontrole planowe będą realizowane przez kuratorów oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Do 31 sierpnia 2015 r. kurator poda do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego.
Nauczanie w środowiskach polonijnych – jednolite przepisy
04-08-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1022 ukazały się jednolite przepisy określające warunki pracy nauczycieli wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
Nauczanie indywidualne a koszty podróży służbowej
28-07-2015
"Nasi nauczyciele realizują godziny nauczania indywidualnego dla uczennicy w jej miejscu zamieszkania. Dostają delegacje ze wskazaniem samochodów własnych jako środka dojazdu do niej. Przy...
„Dopalacze kradną życie” – kampania społeczno-edukacyjna MEN
31-07-2015
Ruszyła kampania pod hasłem „Dopalacze kradną życie”. Jej celem jest uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy.
Minister edukacji podpisała rozporządzenie dotyczące kształcenia specjalnego
29-07-2015
24 lipca 2015 r. minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,...
Nauczanie indywidualne a koszty podróży służbowej
28-07-2015
"Nasi nauczyciele realizują godziny nauczania indywidualnego dla uczennicy w jej miejscu zamieszkania. Dostają delegacje ze wskazaniem samochodów własnych jako środka dojazdu do niej. Przy...
MEN ustaliło kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016
24-07-2015
Bezpieczeństwo w szkole, kształcenie zawodowe, rozwój czytelnictwa, edukacja matematyczna – to obszary, którym MEN chce poświęcić szczególną uwagę w nadchodzącym nowym roku szkolnym.
Sejmowe komisje odrzuciły projekt zmian w odraczaniu obowiązku szkolnego
23-07-2015
23 lipca sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie dwóch poselskich projektów nowelizacji u.s.o.
Uczniowie szkół morskich będą zatrudniani na statkach
23-07-2015
21 lipca 2015 r. sejm rozpatrzył rządowy projekt ustawy o pracy na morzu. Regulacje dotyczą m.in. kształcenia kadr morskich, w tym odbywania praktyk na statkach i zatrudniania młodocianych.

IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Pensum nauczyciela wspomagającego określa gmina - orzekł NSA
Ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela udzielił delegacji organowi prowadzącemu szkołę do określenia pensum nauczyciela wspomagającego, jako nauczyciela realizującego w ramach stosunku...
IMAGE Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako antydyskryminacyjne ma taki charakter. Co zrobić, by szkolne...
IMAGE Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel; zakup...
IMAGE Świadectwa, dyplomy, legitymacje szkolne - omówienie zmian
PESEL na legitymacjach szkolnych, nowy wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasistów, możliwość wymiany świadectwa, dyplomu, zaświadczenia w razie zmiany imienia lub...
IMAGE 27 stycznia 2015 r. – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
W 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu.
IMAGE Wojciech Starzyński: może to już czas, żeby powołać ogólnopolskie porozumienie rad rodziców [WYWIAD]
O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, złych i dobrych zmianach prawa, coraz lepiej funkcjonujących radach rodziców i problemach z uchwalaniem programów wychowawczych - mówi Wojciech Starzyński,...
IMAGE Świetne wyniki polskich gimnazjalistów w badaniu ICILS
Uczniowie II klas gimnazjów uplasowali się w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w Międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych (ICILS).
IMAGE MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014"
MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014" skierowany do Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IMAGE Pobieranie opłat za dostęp do e-dziennika jest bezprawne
Proszę o interpretację przepisu § 22 ust. 2 pkt 5 rozp. MEN z dn. 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z którym prowadzenie...
IMAGE "Dziecko bez stopni" - powstała koalicja na rzecz zmiany oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
Koalicję zawiązały autorytety związane ze szkolnictwem oraz instytucje edukacyjne, m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej. To odpowiedź na ministerialny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Nauczanie indywidualne a koszty podróży służbowej
27-07-2015  
"Nasi nauczyciele realizują godziny nauczania indywidualnego dla uczennicy w jej miejscu zamieszkania. Dostają delegacje ze wskazaniem samochodów własnych jako środka dojazdu do niej. Przy...
Czy pracodawca może nie przyjąć zaświadczenia o zdolności do pracy wydanego przez innego lekarza?
15-07-2015  
Mamy podpisaną umowę z Poradnią Medycyny Pracy na świadczenie usług w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych. Czy mimo to musimy uznać przedstawione przez pracownika...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla