Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Nowe przepisy dotyczące postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli
22-06-2016
Weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego....
IMAGE Kwalifikacje nauczyciela
22-06-2016
Czy nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe ma kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu? "Nauczyciel ukończył studia: mgr z matematyki i w roku 2005 trzysemestralne studia podyplomowe w...
IMAGE Kształcenie w zawodach asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca pozostają
21-06-2016
Weszło w życie rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
IMAGE Awans zawodowy nauczyciela
20-06-2016
Jak wygląda kwestia awansu zawodowego nauczyciela w przypadku zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy, a jak w oparciu o Kartę Nauczyciela? "Pracuję w przedszkolu niepublicznym. Chcę podnieść swój awans...
IMAGE Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych
20-06-2016
W związku ze zbliżającym się zakończeniem w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przypominamy kilka zasad dotyczących umieszczania znaków graficznych na świadectwach i innych drukach szkolnych.
IMAGE Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych
20-06-2016
W związku ze zbliżającym się zakończeniem w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przypominamy kilka zasad dotyczących umieszczania...
IMAGE Nowe przepisy dotyczące postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli
22-06-2016
Weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli...
IMAGE Dotacje z gminy i wydatki bieżące przedszkola
10-06-2016
"Niepubliczne przedszkole korzysta z 75% dotacji od gminy. Czy gmina obliczając koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym - wśród...
IMAGE Odprawa dla nauczyciela
20-06-2016
"Cofnięcie skierowania do nauczania religii. Czy w zespole szkół należy wypłacić odprawę księdzu (nauczyciel mianowany) zatrudnionemu na czas...
IMAGE Kształcenie w zawodach asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca pozostają
21-06-2016
Weszło w życie rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nowe przepisy dotyczące postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli
22-06-2016
Weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego....
Kształcenie w zawodach asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca pozostają
21-06-2016
Weszło w życie rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Nowe przepisy dotyczące postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli
22-06-2016
Weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego....
Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych
20-06-2016
W związku ze zbliżającym się zakończeniem w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przypominamy kilka zasad dotyczących umieszczania znaków graficznych na świadectwach i innych drukach...
Kwalifikacje nauczyciela
22-06-2016
Czy nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe ma kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu? "Nauczyciel ukończył studia: mgr z matematyki i w roku 2005 trzysemestralne studia...
Kształcenie w zawodach asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca pozostają
21-06-2016
Weszło w życie rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Posiedzenie Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu w Brukseli
03-06-2016
Pod koniec maja odbyło się posiedzenie Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu. Spotkanie odbyło się wczoraj w Brukseli. Podczas posiedzenia, ministrowie poszczególnych państw UE...
31 maja Światowym Dniem bez Papierosa
31-05-2016
Światowy Dzień bez Papierosa obchodzony jest, jak co roku 31. maja, został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami...
Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego
13-06-2016
Jaka jest rola i status prawny sekretarza na gruncie ustaw ustrojowych? Status prawny sekretarza na gruncie ustaw ustrojowych został określony przez prawodawcę w sposób bardzo ogólny. Ustawy...
Dotacje z gminy i wydatki bieżące przedszkola
10-06-2016
"Niepubliczne przedszkole korzysta z 75% dotacji od gminy. Czy gmina obliczając koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym - wśród różnych kosztów powinna brać również pod uwagę...
Subkonta dla zabezpieczenia świadczenia wychowawczego - będą zmiany dotyczące programu Rodzina 500 plus
13-06-2016
Świadczenie wychowawcze nie zostanie zajęte przez komornika, a na wysokość alimentów nie wpłynie otrzymywanie świadczenia wychowawczego. Powstaną także  specjalne subkonta dla osób...
Nowelizacja Karty Nauczyciela opublikowana w Dzienniku Ustaw
30-05-2016
31 maja 2016 r. wchodzi w życie większa część przepisów zawartych w nowelizacji KN, tj. ustawie z dn. 18.03.2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U....

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych
W związku ze zbliżającym się zakończeniem w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przypominamy kilka zasad dotyczących umieszczania znaków graficznych na świadectwach i innych drukach szkolnych.
IMAGE Zmiany w przepisach dotyczących świadectw
Nowy druk zaświadczenia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, określenie informacji o ocenie opisowej i możliwość zmiany przez dyrektora imienia i...
IMAGE Zmiany w systemie oświaty zapowiadane na 1 września 2016
Na posiedzeniu w dniu 31 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.
IMAGE Nowe przepisy dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii
W dniu 31 maja Minister edukacji Anna Zalewska wraz z ks. bp Markiem Mendykiem, Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji...
IMAGE Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 344 713 uczniów spośród 349 023 uczniów VI klasy szkoły podstawowej (98,8%). Uczniowie, którzy z...
IMAGE Dodatek stażowy
Jak wyglądają zasady wypłacania dodatku za wysługę lat? "Nauczycielka jest zatrudniona w dwóch szkołach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pensum i otrzymuje w każdej ze szkół dodatek stażowy...
IMAGE Drożdżówki wrócą do szkolnych sklepików
Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w...
IMAGE Organizacja młodzieżowych obozów językowych a zwolnienie VAT
 Czy świadczoną przez Wnioskodawcę usługę nauczania języków obcych w formie wyjazdowych obozów językowych należy traktować jako usługę kompleksową w całości korzystającą ze zwolnienia od...
IMAGE Zobacz, co zmieni się w Karcie Nauczyciela w najbliższych miesiącach!
Nowelizacja Karty Nauczyciela jest już faktem – ustawa z dnia 18 marca 2016 r. czeka tylko na podpis prezydenta. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać już niebawem – po upływie 14 dni od...

O tym się mówi

Kwalifikacje nauczyciela
22-06-2016  
Czy nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe ma kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu? "Nauczyciel ukończył studia: mgr z matematyki i w roku 2005 trzysemestralne studia...
Awans zawodowy nauczyciela
20-06-2016  
Jak wygląda kwestia awansu zawodowego nauczyciela w przypadku zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy, a jak w oparciu o Kartę Nauczyciela? "Pracuję w przedszkolu niepublicznym. Chcę podnieść...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla