Serwis edukacyjny - portal oświatowy

Od 2013 roku niższy limit na prowadzenie kas fiskalnych

Do ministra finansów zgłoszona została interpelacja w sprawie obowiązku wprowadzenia od stycznia 2013 roku kas fiskalnych także przez przedsiębiorstwa, których roczne obroty przekroczą 20 tys. zł.

Co za tym idzie - jak podkreśla zgłaszający interpelację poseł Jerzy Materna - w kasę fiskalną będą musieli się zaopatrzyć osoby prowadzące toaletę publiczną czy szatniarze. Państwo zrefunduje zakup kasy do 90% (ale w kwocie nie wyższej niż 700 zł). Dzięki temu prawu poprawi się wprawdzie ściągalność podatków, jednakże koszt poboru podatków w tak małej skali jest zdecydowanie wyższy niż ewentualne przychody z tego tytułu. Ponadto budżet centralny na samej refundacji kas straci ok. 110 mln zł.

W związku z tym zadano pytanie czy istnieje możliwość zmiany przepisów i przywrócenia obecnej granicznej kwoty obrotów rocznych 40 tys. zł jako kwoty, po której przekroczeniu przedsiębiorca ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej?

W odpowiedzi na powyższe podsekretarz stanu w MF Maciej Grabowski podkreślił, że prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma charakter obowiązkowy i powszechny. Obowiązek ten został ustanowiony w drodze ustawy. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Minister finansów upoważniony został jedynie, w tym akcie prawnym, do wprowadzenia na okres przejściowy zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas dla niektórych grup podatników oraz niektórych czynności.

Propozycja zawarta w projekcie rozporządzenia określającego zakres zwolnień od stosowania kas w latach 2013–2014 polegająca na obniżeniu kwoty obrotu uprawniającego do zwolnienia z 40 tys. zł do kwoty 20 tys. zł wynika z koncepcji systematycznego i stopniowego ograniczania odstępstw od docelowego rozwiązania przyjętego w ustawie o podatku od towarów i usług, jakim jest powszechny charakter prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy.

Celem wprowadzenia powszechnego obowiązku ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej jest po pierwsze potrzeba zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych przez pewne grupy podatników wysokości obrotów. Obowiązek ewidencjonowania w kasie dotyczy bowiem tych transakcji, w przypadku których nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur je dokumentujących (faktury wystawiane są wyłącznie na żądanie nabywców). W tym przypadku – przy braku innych form dokumentowania transakcji (utrwalania tego, że miały one miejsce)
– istniałoby realne zagrożenie zaniżania obrotów (podstawy opodatkowania). Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej ma przeciwdziałać takim przypadkom.

Po drugie natomiast – obowiązek używania kas fiskalnych ma znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Rejestracja transakcji, a w konsekwencji dokument otrzymany przez konsumenta (paragon fiskalny), zawiera dane o sprzedawcy oraz dane dotyczące transakcji (prawidłową wartość sprzedaży, zastosowaną stawkę podatku), które umożliwiają konsumentowi sprawdzenie rzetelności przeprowadzonej transakcji i identyfikację kontrahenta, co ułatwia znacząco dochodzenie swoich uprawnień z tytułu reklamacji, a tym samym – ochronę jego interesów.

Jeśli chodzi o koszty wprowadzenia zmian w rozporządzeniu, będą miały one zróżnicowany charakter. Z jednej strony, w związku z zawartą w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 111 ust. 4) regulacją przewidującą refundację części kwot wydatkowanych na zakup kas przez podatnika (90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł), wystąpi obniżenie
wpływów do budżetu w roku 2013 r. (w roku, w którym wprowadzana jest zmiana).

Skutki te trudne są do oszacowania, gdyż brak jest danych pozwalających na precyzyjne określenie, jaka liczba podmiotów prowadzi sprzedaż tylko na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz ile kas każdy z podmiotów będzie obowiązany zakupić. Skutki te mogą wynieść, tak jak pan poseł wskazał, w maksymalnym wariancie ok. 110 mln zł, jednak w przypadku gdy udział sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych byłby niższy niż 1/3 (ok. 33%), skutki te mogą być o połowę niższe.

Z drugiej strony natomiast efektem ograniczenia zakresu stosowania zwolnień winna być poprawa ściągalności podatków, i to nie tylko w podatku od towarów i usług, ale również w zakresie podatków dochodowych. Dodatnie skutki poprawy ściągalności (dla sektora finansów publicznych) powinny skompensować ujemne skutki budżetowe już w 2013 r. Efekt poprawy ściągalności podatków jest szczególnie istotny w okresie panującego obecnie spowolnienia gospodarczego.

Mając powyższe na uwadze, nie ma możliwości odstąpienia od wprowadzenia niższego limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

źródło: sejm.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version