Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Raport: kobiety wykonujące tzw. męskie zawody są lepiej wynagradzane
05-02-2016
Okazuje się, że kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym zdecydowanie przegrywa na rynku pracy z mężczyzną – zarówno jeśli chodzi o szanse na zatrudnienie, jak i same zarobki.
IMAGE WSA: rada gminy nie może odebrać nauczycielowi dodatku motywacyjnego za karę
05-02-2016
Nie ma w katalogu kar dyscyplinarnych kary polegającej na odebraniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego – orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z dn. 21.08.2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 294/08).
IMAGE RPO: ciągłe zmiany w obowiązku szkolnym destabilizują system oświaty
04-02-2016
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar pisze do MEN o problemach, które generuje nowelizacja u.s.o. przywracająca obowiązek szkolny od 7. roku życia.
IMAGE MEN zaingurowało ogólnopolską debatę o systemie oświaty
04-02-2016
Rusza ogólnopolska debata o systemie oświaty. Zaangażowanych w nią będzie 1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych, odbędzie się 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców.
IMAGE O zamiarze likwidacji szkoły samorząd musi powiadomić rodziców
03-02-2016
Organ prowadzący, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły, ma obowiązek zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, a w przypadku szkół dla dorosłych - samych...
IMAGE WSA: rada gminy nie może odebrać nauczycielowi dodatku motywacyjnego za karę
05-02-2016
Nie ma w katalogu kar dyscyplinarnych kary polegającej na odebraniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego – orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z dn....
IMAGE Raport: kobiety wykonujące tzw. męskie zawody są lepiej wynagradzane
05-02-2016
Okazuje się, że kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym zdecydowanie przegrywa na rynku pracy z mężczyzną – zarówno jeśli chodzi o...
IMAGE Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i wynikające z niej zmiany w u.s.o.
26-01-2016
Obowiązująca od 15 stycznia 2016 r. ustawa z dn. 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64), zwana dalej...
IMAGE RPO: ciągłe zmiany w obowiązku szkolnym destabilizują system oświaty
04-02-2016
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar pisze do MEN o problemach, które generuje nowelizacja u.s.o. przywracająca obowiązek szkolny od 7. roku...
IMAGE Ustawa o systemie oświaty w latach 2016–2019 – szczegółowy wykaz zmian
25-01-2016
W tabeli przedstawiamy wykaz przepisów ustawy o systemie oświaty, które jako zmienione lub dodane wejdą w życie w ciągu najbliższych czterech...

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i wynikające z niej zmiany w u.s.o.
26-01-2016
Obowiązująca od 15 stycznia 2016 r. ustawa z dn. 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64), zwana dalej „ustawą o ZSK”, wprowadza zmiany w kilku przepisach...
Informacje o ukaranych nauczycielach w unijnym systemie IMI
22-01-2016
Przepisy unijne nakazują wzajemne informowanie się państw członkowskich UE o osobach, które utraciły, także tymczasowo, prawo do wykonywania zawodu – np. o nauczycielach czy lekarzach.
MEN zaingurowało ogólnopolską debatę o systemie oświaty
04-02-2016
Rusza ogólnopolska debata o systemie oświaty. Zaangażowanych w nią będzie 1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych, odbędzie się 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i...
Rozpoczęły się konsultacje darmowego podręcznika dla trzecioklasistów
01-02-2016
MEN zaprezentowało dwie części podręcznika do edukacji zintegrowanej dla uczniów klas III szkoły podstawowej „Nasz szkoła” oraz pierwszą część podręcznika do matematyki.  
MEN zaingurowało ogólnopolską debatę o systemie oświaty
04-02-2016
Rusza ogólnopolska debata o systemie oświaty. Zaangażowanych w nią będzie 1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych, odbędzie się 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i...
Zatrudnienie asystenta i dwie umowy z jednym nauczycielem
28-01-2016
„W szkole zatrudniony jest nauczyciel logopeda w wymiarze 8/20 na czas określony. Ma ukończoną również oligofrenopedagogikę. Czy można go zatrudnić jako nauczyciela wspomagającego –...
Raport: kobiety wykonujące tzw. męskie zawody są lepiej wynagradzane
05-02-2016
Okazuje się, że kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym zdecydowanie przegrywa na rynku pracy z mężczyzną – zarówno jeśli chodzi o szanse na zatrudnienie, jak i same zarobki.
PO: ustawa znosząca obowiązek szkolny sześciolatków ignoruje wolę części rodziców
03-02-2016
Wbrew zapowiedziom zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty nie respektują prawa rodziców do decydowania o momencie rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka – uważają politycy PO.
WSA: rada gminy nie może odebrać nauczycielowi dodatku motywacyjnego za karę
05-02-2016
Nie ma w katalogu kar dyscyplinarnych kary polegającej na odebraniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego – orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z dn. 21.08.2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 294/08).
RPO: ciągłe zmiany w obowiązku szkolnym destabilizują system oświaty
04-02-2016
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar pisze do MEN o problemach, które generuje nowelizacja u.s.o. przywracająca obowiązek szkolny od 7. roku życia.
PO chce znacznego podwyższenia dotacji przedszkolnej na dzieci sześcioletnie
02-02-2016
Do sejmu trafił poselski projekt ustawy, zgłoszony przez grupę polityków PO, zakładający podwyższenie dotacji przedszkolnej na dziecko sześcioletnie korzystające z wychowania przedszkolnego.
Rozpoczęły się konsultacje nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach
01-02-2016
Do 26 lutego 2015 r. osoby zainteresowane mogą zgłaszać uwagi i opinie do projektów dotyczących kształcenia w następujących zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,...

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Raport: kobiety wykonujące tzw. męskie zawody są lepiej wynagradzane
Okazuje się, że kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym zdecydowanie przegrywa na rynku pracy z mężczyzną – zarówno jeśli chodzi o szanse na zatrudnienie, jak i same zarobki.
IMAGE O zamiarze likwidacji szkoły samorząd musi powiadomić rodziców
Organ prowadzący, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły, ma obowiązek zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, a w przypadku szkół dla dorosłych - samych...
IMAGE Kierunki polityki oświatowej MEN pod rządami nowej minister
MEN pod kierownictwem minister Anny Zalewskiej będzie realizowało cele i zadania określone w exposé premier Beaty Szydło. Resort wyznaczył sobie pięć priorytetów na rok 2016.
IMAGE MEN: mimo zmian w prawie orzeczenia uczniów niepełnosprawnych pozostają ważne
Od 1 stycznia 2016 r. dyrektorzy szkół i przedszkoli ogólnodostępnych mają obowiązek zapewnić uczniom niepełnosprawnym wsparcie pedagogiczne w postaci dodatkowych nauczycieli.
IMAGE Zintegrowany System Kwalifikacji – jakie korzyści dla pracownika i pracodawcy?
Jednym z celów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest wprowadzenie przejrzystego opisu kwalifikacji, a tym samym zwiększenie uczestnictwa Polaków w uczeniu się przez całe życie.
IMAGE Zmiany kadrowe w kuratoriach oświaty obejmą całą Polskę
Nowelizacja u.s.o. z 29.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 35) wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie powoływania i odwoływania kuratorów oświaty oraz nakazuje ponowne przeprowadzenie konkursów.
IMAGE NIK zaplanowała na 2016 r. aż 9 kontroli w oświacie
Cyfryzacja szkół i przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – to dwa z dziewięciu tematów kontroli zaplanowanych przez NIK na rok 2016 w sektorze oświaty.
IMAGE Nowelizacja u.s.o. wejdzie w życie za kilka tygodni
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która znosi obowiązek szkolny sześciolatków, przesuwa w czasie likwidację oddziałów przedszkolnych oraz poszerza kompetencje kuratora oświaty.
IMAGE Co zmienia się w ustawie o systemie oświaty – informacja MEN
31 grudnia 2015 r. senat przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty. Senatorowie nie wprowadzili do niej żadnych poprawek. 

O tym się mówi

Zatrudnienie asystenta i dwie umowy z jednym nauczycielem
28-01-2016  
„W szkole zatrudniony jest nauczyciel logopeda w wymiarze 8/20 na czas określony. Ma ukończoną również oligofrenopedagogikę. Czy można go zatrudnić jako nauczyciela wspomagającego –...
Zwiększenie pensum przez organ prowadzący nie wymaga zmiany umowy
28-01-2016  
„Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 7/18 od 2 lutego 2016 r. w związku z wejściem w życie uchwały rady gminy dotyczącej zmiany wysokości pensum z 18 na 20 będzie miał zmianę warunków umowy...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla