Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Dowozy uczniów niepełnosprawnych
01-07-2016
Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej to ustawowy obowiązek gminy. Ale czy kosztami można obciążyć rodziców/opiekunów? "W naszym niepublicznym Ośrodku...
IMAGE Pracownicy samorządowi - ogłoszono jednolite przepisy
30-06-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 10.06.2016 r. opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Wspomniane obwieszczenie zostało ogłoszone...
IMAGE VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci
30-06-2016
Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o VAT?
IMAGE Zmiany w kształceniu zawodowym
30-06-2016
W dniu 24 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego, podczas konferencji zorganizowanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła kierunki zmian...
IMAGE 8-letnie podstawówki (SP) i 4-letnie licea (LO)
29-06-2016
Minister Edukacji Narodowej zapowiedziała powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego (8 + 4).
IMAGE Dowozy uczniów niepełnosprawnych
01-07-2016
Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej to ustawowy obowiązek gminy. Ale czy kosztami można obciążyć...
IMAGE VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci
30-06-2016
Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na...
IMAGE Pracownicy samorządowi - ogłoszono jednolite przepisy
30-06-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 10.06.2016 r. opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach...
IMAGE Zmiany w podstawie programowej - nowe akty wykonawcze
27-06-2016
W dniu 17 czerwca zostały podpisane dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.
IMAGE Zmiany w kształceniu zawodowym
30-06-2016
W dniu 24 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego, podczas konferencji zorganizowanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Minister...

Pracownicy samorządowi - ogłoszono jednolite przepisy
30-06-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 10.06.2016 r. opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Wspomniane obwieszczenie zostało...
Zmiany w podstawie programowej - nowe akty wykonawcze
27-06-2016
W dniu 17 czerwca zostały podpisane dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.
Dowozy uczniów niepełnosprawnych
01-07-2016
Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej to ustawowy obowiązek gminy. Ale czy kosztami można obciążyć rodziców/opiekunów? "W naszym niepublicznym Ośrodku...
VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci
30-06-2016
Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o VAT?
Zmiany w kształceniu zawodowym
30-06-2016
W dniu 24 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego, podczas konferencji zorganizowanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła...
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
29-06-2016
W dniu 17 czerwca Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dn. 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia...
8-letnie podstawówki (SP) i 4-letnie licea (LO)
29-06-2016
Minister Edukacji Narodowej zapowiedziała powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego (8 + 4).
Zmiany w kształceniu zawodowym
28-06-2016
Minister Edukacja Anna Zalewska zapowiedziała stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołanie II stopniowej szkoły...
Dowozy uczniów niepełnosprawnych
01-07-2016
Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej to ustawowy obowiązek gminy. Ale czy kosztami można obciążyć rodziców/opiekunów? "W naszym niepublicznym Ośrodku...
Pracownicy samorządowi - ogłoszono jednolite przepisy
30-06-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 10.06.2016 r. opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Wspomniane obwieszczenie zostało...
Subkonta dla zabezpieczenia świadczenia wychowawczego - będą zmiany dotyczące programu Rodzina 500 plus
13-06-2016
Świadczenie wychowawcze nie zostanie zajęte przez komornika, a na wysokość alimentów nie wpłynie otrzymywanie świadczenia wychowawczego. Powstaną także  specjalne subkonta dla osób...
Nowelizacja Karty Nauczyciela opublikowana w Dzienniku Ustaw
30-05-2016
31 maja 2016 r. wchodzi w życie większa część przepisów zawartych w nowelizacji KN, tj. ustawie z dn. 18.03.2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U....

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci
Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o VAT?
IMAGE Zmiany w podstawie programowej - nowe akty wykonawcze
W dniu 17 czerwca zostały podpisane dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.
IMAGE Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych
W związku ze zbliżającym się zakończeniem w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przypominamy kilka zasad dotyczących umieszczania znaków graficznych na świadectwach i innych drukach szkolnych.
IMAGE Zmiany w przepisach dotyczących świadectw
Nowy druk zaświadczenia dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, określenie informacji o ocenie opisowej i możliwość zmiany przez dyrektora imienia i...
IMAGE Zmiany w systemie oświaty zapowiadane na 1 września 2016
Na posiedzeniu w dniu 31 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.
IMAGE Nowe przepisy dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii
W dniu 31 maja Minister edukacji Anna Zalewska wraz z ks. bp Markiem Mendykiem, Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podpisali porozumienie w sprawie kwalifikacji...
IMAGE Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
Tegoroczny sprawdzian szóstoklasistów został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 344 713 uczniów spośród 349 023 uczniów VI klasy szkoły podstawowej (98,8%). Uczniowie, którzy z...
IMAGE Dodatek stażowy
Jak wyglądają zasady wypłacania dodatku za wysługę lat? "Nauczycielka jest zatrudniona w dwóch szkołach w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pensum i otrzymuje w każdej ze szkół dodatek stażowy...
IMAGE Drożdżówki wrócą do szkolnych sklepików
Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w...

O tym się mówi

Dowozy uczniów niepełnosprawnych
30-06-2016  
Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej to ustawowy obowiązek gminy. Ale czy kosztami można obciążyć rodziców/opiekunów? "W naszym niepublicznym Ośrodku...
Kwalifikacje nauczyciela
22-06-2016  
Czy nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe ma kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu? "Nauczyciel ukończył studia: mgr z matematyki i w roku 2005 trzysemestralne studia...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla