Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Gospodarka finansowa jednostek budżetowych – jednolity tekst rozporządzenia
06-10-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1542 ukazał się jednolite przepisy dotyczące sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
IMAGE Niewiele samorządów zdecydowało się na zatrudnienie asystentów nauczycieli
06-10-2015
Jak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO), w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych pracowało 483 asystentów, w tym 94 w świetlicach.
IMAGE Likwidacja ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych i jej konsekwencje dla nauczycieli
05-10-2015
Z dniem 1 stycznia 2016 r. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne zamienią się w opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.
IMAGE Pracownik pedagogiczny dokończy urlop dla poratowania zdrowia
02-10-2015
Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych jeszcze tylko w tym roku mogą złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Wkrótce zostaną wyłączeni z KN.
IMAGE Drożdżówki powrócą do szkół. Minister edukacji chce złagodzić przepisy żywieniowe
02-10-2015
Wynegocjowałam wczoraj z ministrem zdrowia powrót drożdżówek – oznajmiła minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska w rozmowie z Konradem Piaseckim w RMF FM.
IMAGE Gospodarka finansowa jednostek budżetowych – jednolity tekst rozporządzenia
06-10-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1542 ukazał się jednolite przepisy dotyczące sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i...
IMAGE Niewiele samorządów zdecydowało się na zatrudnienie asystentów nauczycieli
06-10-2015
Jak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO), w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych pracowało 483 asystentów, w tym 94 w...
IMAGE Likwidacja ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych i jej konsekwencje dla nauczycieli
05-10-2015
Z dniem 1 stycznia 2016 r. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne zamienią się w opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.
IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
30-09-2015
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn....
IMAGE Drożdżówki powrócą do szkół. Minister edukacji chce złagodzić przepisy żywieniowe
02-10-2015
Wynegocjowałam wczoraj z ministrem zdrowia powrót drożdżówek – oznajmiła minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska w rozmowie z Konradem...

Likwidacja ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych i jej konsekwencje dla nauczycieli
05-10-2015
Z dniem 1 stycznia 2016 r. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne zamienią się w opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.
Pracownik pedagogiczny dokończy urlop dla poratowania zdrowia
02-10-2015
Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych jeszcze tylko w tym roku mogą złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Wkrótce zostaną...
1 października rusza elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego
29-09-2015
1 października 2015 r. wchodzi w życie przepis u.s.o. zobowiązujący MEN do prowadzenia elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego.
Nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży
25-09-2015
Do 29 lutego 2016 r. szkoły i placówki oświatowe muszą dostosować swoje programy wychowawcze i programy profilaktyki do wymogów nowego rozporządzenia MEN. 
Likwidacja ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych i jej konsekwencje dla nauczycieli
05-10-2015
Z dniem 1 stycznia 2016 r. ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne zamienią się w opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów.
Pracownik pedagogiczny dokończy urlop dla poratowania zdrowia
02-10-2015
Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych jeszcze tylko w tym roku mogą złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Wkrótce zostaną...
Drożdżówki powrócą do szkół. Minister edukacji chce złagodzić przepisy żywieniowe
02-10-2015
Wynegocjowałam wczoraj z ministrem zdrowia powrót drożdżówek – oznajmiła minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska w rozmowie z Konradem Piaseckim w RMF FM.
Sprawdzian i egzamin gimnazjalny – do 30 września należy złożyć deklaracje
28-09-2015
Rodzice uczniów, którzy w tym roku uczęszczają do ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum, muszą do 30 września złożyć dyrektorowi szkoły deklaracje dotyczące...
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych – jednolity tekst rozporządzenia
06-10-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1542 ukazał się jednolite przepisy dotyczące sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Niewiele samorządów zdecydowało się na zatrudnienie asystentów nauczycieli
06-10-2015
Jak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO), w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych pracowało 483 asystentów, w tym 94 w świetlicach.
Kto będzie mógł zostać kierownikiem wypoczynku dla dzieci i młodzieży?
11-08-2015
5 sierpnia br. sejmowa komisja edukacji rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej ds. młodzieży o rządowym projekcie nowelizacji u.s.o. oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 3678).
Sejmowe komisje odrzuciły projekt zmian w odraczaniu obowiązku szkolnego
23-07-2015
23 lipca sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie dwóch poselskich projektów nowelizacji u.s.o.

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego
Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób...
IMAGE Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako antydyskryminacyjne ma taki charakter. Co zrobić, by szkolne...
IMAGE Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel; zakup...
IMAGE Świadectwa, dyplomy, legitymacje szkolne - omówienie zmian
PESEL na legitymacjach szkolnych, nowy wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasistów, możliwość wymiany świadectwa, dyplomu, zaświadczenia w razie zmiany imienia lub...
IMAGE 27 stycznia 2015 r. – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
W 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu.
IMAGE Wojciech Starzyński: może to już czas, żeby powołać ogólnopolskie porozumienie rad rodziców [WYWIAD]
O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, złych i dobrych zmianach prawa, coraz lepiej funkcjonujących radach rodziców i problemach z uchwalaniem programów wychowawczych - mówi Wojciech Starzyński,...
IMAGE Świetne wyniki polskich gimnazjalistów w badaniu ICILS
Uczniowie II klas gimnazjów uplasowali się w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w Międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych (ICILS).
IMAGE MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014"
MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014" skierowany do Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IMAGE Pobieranie opłat za dostęp do e-dziennika jest bezprawne
Proszę o interpretację przepisu § 22 ust. 2 pkt 5 rozp. MEN z dn. 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z którym prowadzenie...
Urlop zdrowotny nauczyciela
22-09-2015  
Urlop dla poratowania zdrowia, a wypowiedzenie umowy o pracę. "Urlop zdrowotny. Nauczyciel zatrudniony jest przez mianowanie i spełnia warunki art. 73 KN. 2 dni po radzie pedagogicznej (09.05.)...
Jak prawidłowo rozliczyć dni wolne pracownika na niepełnym etacie?
17-09-2015  
"Pracuję na stanowisku sekretarza szkoły na 1/2 etatu, po 5 godz. dziennie od poniedziałku do czwartku, w piątek mam dzień wolny. Mam w związku z tym pytania, a mianowicie:- 1. Czy należy mi...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla