Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
03-07-2015
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako antydyskryminacyjne ma taki charakter. Co zrobić, by szkolne...
IMAGE Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży już działa!
03-07-2015
Po raz 10. uruchomiony został Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży – to numer 507 832 741. Przy telefonie dyżurują ekspertki i eksperci, a dzwonić mogą także dorośli, którzy na co dzień...
IMAGE Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
03-07-2015
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel; zakup...
IMAGE MEN o organizacji nauki języka obcego w przedszkolu
02-07-2015
Dyrektor przedszkola ustala sposób organizacji zajęć z języka obcego oraz wymiar godzin realizowanych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia – wyjaśnia MEN w odpowiedzi na interpelację poselską.
IMAGE Konsultacje trzeciej części podręcznika „Nasza szkoła” trwają do 21 lipca
02-07-2015
MEN zaprezentowało trzecią część darmowego podręcznika dla drugoklasistów „Nasza szkoła”. Przez trzy tygodnie, do 21 lipca, można przesyłać uwagi, sugestie i komentarze.
IMAGE Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży już działa!
03-07-2015
Po raz 10. uruchomiony został Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży – to numer 507 832 741. Przy telefonie dyżurują ekspertki i eksperci,...
IMAGE Co piąty maturzysta będzie pisał poprawkę w sierpniu
01-07-2015
Spośród tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju, 74% zdało egzaminy z wszystkich przedmiotów – informuje...
IMAGE Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
03-07-2015
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako...
IMAGE RPD o ochronie dzieci przed żebractwem w okresie wakacji
30-06-2015
Marek Michalak zwrócił się do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia małoletnim...
IMAGE Zmiany w funkcjonowaniu samorządów – sejm uchwalił nowelizację
01-07-2015
25 czerwca br. sejm uchwalił nowelizację ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu m.in....

Obrót podręcznikami adaptowanymi do potrzeb uczniów niepełnosprawnych będzie łatwiejszy
29-06-2015
30 czerwca 2015 r. wchodzi w życie pkt 31 ustawy z dn. 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357), dotyczący zaopatrzenia szkół w...
Dotacje oświatowe na prowadzenie szkół niepublicznych – zmiany
23-06-2015
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, uchwalona 20.02.2015 r. (Dz.U. poz. 357), wprowadziła bardzo istotne zmiany w art. 90 u.s.o., regulującym warunki i tryb udzielania dotacji podmiotowych...
MEN o organizacji nauki języka obcego w przedszkolu
02-07-2015
Dyrektor przedszkola ustala sposób organizacji zajęć z języka obcego oraz wymiar godzin realizowanych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia – wyjaśnia MEN w odpowiedzi na interpelację...
"Owoce i warzywa w szkole" - kilka dni na zgłoszenie
30-06-2015
29 czerwca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie określające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem programu „Owoce i warzywa w...
Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
03-07-2015
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako antydyskryminacyjne ma taki charakter. Co zrobić, by...
Konsultacje trzeciej części podręcznika „Nasza szkoła” trwają do 21 lipca
02-07-2015
MEN zaprezentowało trzecią część darmowego podręcznika dla drugoklasistów „Nasza szkoła”. Przez trzy tygodnie, do 21 lipca, można przesyłać uwagi, sugestie i komentarze.
Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży już działa!
03-07-2015
Po raz 10. uruchomiony został Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży – to numer 507 832 741. Przy telefonie dyżurują ekspertki i eksperci, a dzwonić mogą także dorośli, którzy na co...
Co piąty maturzysta będzie pisał poprawkę w sierpniu
01-07-2015
Spośród tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju, 74% zdało egzaminy z wszystkich przedmiotów – informuje MEN.
Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
03-07-2015
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel;...
Zespoły obsługi szkół, tzw. zeasy, czeka reorganizacja
01-07-2015
Nowela ustawy o samorządzie gminnym wprowadzi do administracji samorządowej nową instytucję: centrum usług wspólnych (CUW), które zapewni obsługę gminnych jednostek, w tym szkół i...
Egzaminy eksternistyczne – projekt nowelizacji
22-06-2015
W związku z wejściem w życie nowelizacji u.s.o. i nowych przepisów dotyczących egzaminu zawodowego MEN przygotowało projekt zmian w egzaminach eksternistycznych.
Wdrożenie kształcenia dualnego w technikach i szkołach zawodowych – plany MEN
19-06-2015
Zwiększenie dostępu uczniów do praktycznej nauki zawodu u pracodawców, w rzeczywistych warunkach pracy – to główny cel zmian zaproponowanych w przepisach dotyczących praktycznej nauki...

IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Pensum nauczyciela wspomagającego określa gmina - orzekł NSA
Ustawodawca w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela udzielił delegacji organowi prowadzącemu szkołę do określenia pensum nauczyciela wspomagającego, jako nauczyciela realizującego w ramach stosunku...
IMAGE Szkoła w równościowej soczewce [ROZMOWA]
Festyny, zajęcia sportowe, wyjazdy do sanktuarium jako edukacja do równości? Jedynie część działań sprawozdawanych przez szkoły jako antydyskryminacyjne ma taki charakter. Co zrobić, by szkolne...
IMAGE Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel; zakup...
IMAGE Świadectwa, dyplomy, legitymacje szkolne - omówienie zmian
PESEL na legitymacjach szkolnych, nowy wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasistów, możliwość wymiany świadectwa, dyplomu, zaświadczenia w razie zmiany imienia lub...
IMAGE 27 stycznia 2015 r. – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
W 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu.
IMAGE Wojciech Starzyński: może to już czas, żeby powołać ogólnopolskie porozumienie rad rodziców [WYWIAD]
O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, złych i dobrych zmianach prawa, coraz lepiej funkcjonujących radach rodziców i problemach z uchwalaniem programów wychowawczych - mówi Wojciech Starzyński,...
IMAGE Świetne wyniki polskich gimnazjalistów w badaniu ICILS
Uczniowie II klas gimnazjów uplasowali się w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w Międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych (ICILS).
IMAGE MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014"
MEN organizuje konkurs "Szkoła się opłaca - edycja 2014" skierowany do Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IMAGE Pobieranie opłat za dostęp do e-dziennika jest bezprawne
Proszę o interpretację przepisu § 22 ust. 2 pkt 5 rozp. MEN z dn. 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z którym prowadzenie...
IMAGE "Dziecko bez stopni" - powstała koalicja na rzecz zmiany oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
Koalicję zawiązały autorytety związane ze szkolnictwem oraz instytucje edukacyjne, m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej. To odpowiedź na ministerialny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
03-07-2015  
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel;...
Ile godzin ponadwymiarowych może mieć dyrektor szkoły?
16-06-2015  
"Dyrektor szkoły realizuje obniżone pensum w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Ile godzin ponadwymiarowych można mu przydzielić?"   Zgodnie z art. 42a ust. 3 KN nauczyciel korzystający z...

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla