Serwis edukacyjny - portal oświatowy

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Biuletyn Informacji Publicznej szkoły
27-09-2016
"Czy szkoła powinna posiadać Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)? Czy na stronie internetowej szkoły mogą być umieszczone takie dokumenty szkolne jak: regulamin pracy, regulamin ZFŚS lub inne regulaminy...
IMAGE Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?
26-09-2016
"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola jeżeli zatrudnia dyrektora ds....
IMAGE Pomoc gminy dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie
23-09-2016
"Czy i w jakim zakresie gmina może pomagać szkołom prowadzonym przez stowarzyszenie? Jakiś czas gmina finansowała dowóz dzieci z terenu naszej gminy do naszych placówek oświatowych, jednak od...
IMAGE Urlop dla poratowania zdrowia
23-09-2016
"Nauczyciel urodzony w grudniu 1958 roku jest zatrudniony w szkole na czas nieokreślony, jego staż pracy wynosi 37 lat, jest nauczycielem dyplomowanym i teraz planuje iść na urlop zdrowotny. Czy dyrektor...
IMAGE Czy z dotacji można pokryć remont dachu przedszkola?
22-09-2016
„Nasze przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy, czy możemy pokryć z dotacji koszt usługi i materiałów wymiany poszycia dachu przedszkola?”
IMAGE Biuletyn Informacji Publicznej szkoły
27-09-2016
"Czy szkoła powinna posiadać Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)? Czy na stronie internetowej szkoły mogą być umieszczone takie dokumenty...
IMAGE Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?
26-09-2016
"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko...
IMAGE Czy z dotacji można pokryć remont dachu przedszkola?
22-09-2016
„Nasze przedszkole otrzymuje 75% dotacji z gminy, czy możemy pokryć z dotacji koszt usługi i materiałów wymiany poszycia dachu przedszkola?”
IMAGE Pomoc gminy dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie
23-09-2016
"Czy i w jakim zakresie gmina może pomagać szkołom prowadzonym przez stowarzyszenie? Jakiś czas gmina finansowała dowóz dzieci z terenu naszej...
IMAGE Dotacje gminne dla uczniów, a przychód niepublicznego przedszkola
21-09-2016
Czy dotacje z gminy stanowią nieopodatkowany przychód przedszkola? „Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako właścicielka...

Nowelizacja u.s.o. – uszczegółowienie pojęć związanych z dotacjami
19-09-2016
Najnowsze przepisy oświatowe precyzują rozwiązania dotyczące dotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez...
Przewodnik po zmianach w u.s.o.
09-09-2016
Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 weszły w życie ważne zmiany w ustawie o systemie oświaty, pochodzące z czterech nowelizacji, o których poniżej. Ponadto, istotne zmiany w systemie...
Biuletyn Informacji Publicznej szkoły
27-09-2016
"Czy szkoła powinna posiadać Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)? Czy na stronie internetowej szkoły mogą być umieszczone takie dokumenty szkolne jak: regulamin pracy, regulamin ZFŚS lub inne...
Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?
26-09-2016
"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola jeżeli zatrudnia dyrektora ds....
Koniec zakładów kształcenia nauczycieli
02-09-2016
Dnia 01 października 2016 r. wejdą w życie zmiany wynikające z art. 3, 4, 19, 21 i 22 ustawy z dn. 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw...
Ruszył portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
02-09-2016
W połowie lipca MEN uruchomiło portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Można go znaleźć pod adresem www.kwalifikacje.gov.pl. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem...
Pomoc gminy dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie
23-09-2016
"Czy i w jakim zakresie gmina może pomagać szkołom prowadzonym przez stowarzyszenie? Jakiś czas gmina finansowała dowóz dzieci z terenu naszej gminy do naszych placówek oświatowych, jednak od...
Podstawowa kwota dotacji i dowóz uczniów
13-09-2016
„Czy my jako fundacja, która własnym transportem dowozi uczniów niepełnosprawnych (głęboko i ze sprzężeniami), mamy obowiązek zapewnienia pasażerom fotelików i podkładek we własnym...
Nowelizacja u.s.o. – uszczegółowienie pojęć związanych z dotacjami
19-09-2016
Najnowsze przepisy oświatowe precyzują rozwiązania dotyczące dotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez...
Czy dotacja gminna przysługuje na 2,5-letnie dziecko?
19-09-2016
"Niepubliczne przedszkole otrzymuje od gminy 75% dotacji. Dziecko urodzone jest 30.03.2014 r., czyli w dniu 30.09.2016 r. będzie miało 2,5 roku. Czy można zgłosić wniosek do gminy o dotacje na...
Likwidacja gimnazjów
08-09-2016
W związku z założeniami do planowanej reformy systemu oświaty, jak w latach późniejszych powinien być realizowany obowiązek szkolny? "W związku ze stopniową likwidacją gimnazjów, czy jest...
Zmiany w klasyfikacji dochodów i wydatków – nowelizacja rozporządzenia
02-09-2016
Od 01 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany opisane w poniżej, wynikające z rozp. MF z dn. 25.07.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,...

IMAGE Dowóz uczniów do szkoły. Czy granice obwodu lub gminy mają znaczenie?
Gmina ma prawo dowozić ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły, a nawet poza granicami gminy – orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z dn. 25.08.2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15).
IMAGE NSA o informacji publicznej: wojewoda nie może wyręczać się kuratorem oświaty
Wojewoda, jako organ władzy publicznej, ma obowiązek udzielić informacji publicznej, także wtedy, gdy żądanie dotyczy postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – orzekł NSA.
IMAGE NSA: odmowa dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły nie podlega zaskarżeniu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych w procedurze konkursu na dyrektora szkoły.
IMAGE WSA: wójt nie może kontrolować dotowanego przedszkola w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
Organ dotujący niepubliczne przedszkole nie może korzystać z ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, ponieważ ma inne instrumenty prawne –...
IMAGE WSA: rodzice przedszkolaka nie mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzicom przysługuje najpierw prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły, dopiero później skarga do sądu...
IMAGE WSA: przydział godzin dla nauczycieli-specjalistów wymaga konsultacji ze związkowcami
Uchwała rady gminy w sprawie określenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkole podlega opiniowaniu przez związki zawodowe - orzekł WSA w Warszawie (II SA/Wa...
IMAGE WSA: organ nie wyda zgody na założenie szkoły, jeśli sieć jest już pełna
Miasto ma prawo odmówić wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej, jeżeli uzna, że uruchomienie nowej placówki nie będzie stanowiło korzystnego uzupełnienia sieci szkół - orzekł WSA.
IMAGE WSA: zniżka pensum nauczyciela związkowca to informacja publiczna
Zwolnienie od pracy na czas pełnienia funkcji związkowej to kwestia regulowana ustawowo, dlatego informacja o zniżce pensum nauczyciela związkowca podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do...
IMAGE WSA: projekt organizacji szkoły i korespondencja dyrektora z wójtem to informacja publiczna
Projekt organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, nawet jeśli nie został jeszcze zatwierdzony przez organ prowadzący - orzekł WSA w Krakowie.
IMAGE Wzór planu nadzoru pedagogicznego 2016/2017 r.
Jak powinien wyglądać wzór planu nadzoru pedagogicznego na rok 2016/2017 dla placówki niepublicznej - ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego?
IMAGE Zasiłek losowy na cele edukacyjne – przepisy wykonawcze
Rodziny dotknięte żywiołem mogą wnioskować o pomoc edukacyjną dla dzieci – termin mija 23.09.2016 roku.
IMAGE Opodatkowanie usług edukacyjnych i prywatnego nauczania
Czy w ramach prowadzonej działalności powinna Pani być zgłoszona jako podatnik VAT czynny? Jeśli tak, czy zgłoszenie powinno nastąpić po przekroczeniu w roku kwoty „przychodu” 150.000 zł? Jeśli...
IMAGE Co powinien zapewnić organizator wypoczynku?
"Kto powinien zawierać umowy i transakcje finansowe? Zostało zawarte porozumienie miedzy GOPS i GOKSiR w sprawie kolonii letnich. Organizator GOPS, GOKSiR wykonawca. Kto powinien zawierać umowy (np; z...
IMAGE Przedszkola i zasady urlopowania nauczycieli
„Nauczyciel przedszkola przebywał na urlopie zdrowotnym od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. Czy po urlopie zdrowotnym należy mu się urlop wypoczynkowy, jeżeli tak to w jakim wymiarze, 35 dni czy...
IMAGE Niewykorzystany urlop nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim
„Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy (uraz kolana) od 01.06.2016 r. do 15.08.2016 r. Po zwolnieniu zamierza wrócić do pracy. Nauczyciel wykorzystał urlop w...
IMAGE Czy można zobowiązać nauczyciela do pracy w godzinach ponadwymiarowych?
"Mam przydzielone dodatkowo 2 godz. tygodniowo zajęć rewalidacyjnych. Są to nadgodziny stałe. Wyjechałam ze swoją klasą na wycieczkę. W tym samym czasie Jaś wyjechał na swoją wycieczkę. Dyrekcja...
IMAGE VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci
Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o VAT?
IMAGE Zmiany w podstawie programowej - nowe akty wykonawcze
W dniu 17 czerwca zostały podpisane dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

O tym się mówi

Biuletyn Informacji Publicznej szkoły
27-09-2016  
"Czy szkoła powinna posiadać Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)? Czy na stronie internetowej szkoły mogą być umieszczone takie dokumenty szkolne jak: regulamin pracy, regulamin ZFŚS lub inne...
Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?
26-09-2016  
"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola jeżeli zatrudnia dyrektora ds....

Czy uważasz, że pomysł Finów, aby zastąpić naukę odręcznego pisania nauką maszynopisania jest dobry?

tak - biegłe pisanie na klawiaturze odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym - 20%
tak - im szybciej pójdziemy śladami Finów, tym lepiej - 11.4%
nie - nie każdy uczeń ma w domu dostęp do komputera - 5.7%
nie - pisanie odręczne jest ważne dla rozwoju umiejętności manualnych i umysłowych dzieci - 62.9%

Wszystkie głosy: 35
Głosowanie zakończyło się : 28 Lut 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla